Kollektivmillioner på bok

– Det er for dårlig framdrift i prosjektene. Det viser seg for eksempel at bare rundt 10 av fjorårets 52 millioner tilskuddskroner er brukt, mens forutsetningen er at pengene primært skal brukes inneværende år. Det sier Trine Hagen i Statens vegvesen, som administrerer tilskuddsordningen på vegne av departementet, i meldingen.

Har sendt brev

Årsaken til at pengene ikke er brukt er blant annet at tilskuddene først tildeles på våren, og anbudsprosesser tar også tid. Dessuten var det i fjor vanskelig å få tak i entreprenører på grunn av underkapasitet i markedet. Vi sender nå brev til dem som har fått tilskudd der vi påpeker at det er for dårlig framdrift og at pengene kun er overførbare i to år, sier Hagen. 

Tiltakene skal gjøre det enklere å reise med buss og bane – enten du sitter i rullestol eller ruller med deg en trillekoffert og barnevogn.

Tilskuddene er fordelt etter søknader. De skal brukes til infrastruktur, informasjon, opplæring eller planlegging, og det er krav om en egenandel på 25 prosent.

Mest til holdeplasser

Det meste av årets tilskudd går til å ruste opp holdeplasser. Eksempler på andre tiltak er sanntidsinformasjon, signalprioritering og kartlegging av status for universell utforming på ulike steder. De som har fått mest midler er Oslo kommune, Hordaland fylkeskommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune.

De har alle fått midler til utbedring av avstand mellom T-bane og plattform, oppgradering av holdeplasser og sanntidsinformasjon og oppgradering på holdeplasser og i lyskryss.

Kriteriene for tildeling

Hovedmålet for tildelingen er altså at det skal bli enklere å reise kollektivt. Først og fremst i de tre satsingsområdene Nord-Jæren , Trondheimsområdet og strekningen Drammen – Gardermoen. For at midlene skal ha størst mulig effekt, er tiltak i områder med mye trafikk prioritert. Brukermedvirkning og samarbeid mellom de viktigste bidragsyterne i kollektivtransporten lokalt er også tillagt vekt. Søknadene skal sammenholdes med øvrige investeringer slik at tilskuddene bidrar til å støtte opp under statlige etater og virksomheters innsats for bedre tilgjengelighet.